Thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Đà Lạt năm 2019

Quyết định vv bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Đà Lạt năm 2019

Top